Đối với việc dạy học môn Toán ở trường phổ thông, một trong những nhiệm vụ cần làm để thực hiện quy định trên của Luật Giáo dục là hình thành, phát triển văn hóa toán học cho học sinh. Đây cũng chính là một trong các mục tiêu của giáo dục toán học ở trường phổ thông. Tuy nhiên, đã là văn hóa toán học thì không thể không có những hiểu biết về các yếu tố lịch sử hình thành và phát triển của Khoa học toán học. Hơn nữa, lý luận dạy học hiện đại cũng đã khẳng định vai trò của sự hiểu biết lịch sử, nguồn gốc toán học trong việc tạo nền tảng cơ sở vững chắc để người học toán làm toán, vận dụng toán và khơi gợi hứng thú trong học tập môn Toán.