MM(Maximum Matching: so khớp cực đại)... chúng tôi thử nghiệm mô hình kết hợp giữa cách...