Là người giáo viên dạy môn Toán ở trường phổ thông mỗi chúng ta phải ý thức rõ việc tích lũy kiến thức về lịch sử bộ môn cho bản thân là một trong những yêu cầu không thể thiếu. Hơn nữa, tập dượt trải nghiệm việc kết hợp kiến thức lý luận dạy học bộ môn với kiến thức lịch sử toán học nhằm khai thác tối đa giá trị của các kiến thức này trong dạy học đối với giáo sinh là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Việc làm này cần được tiến hành đối với tất cả các nội dung môn Toán ở các lớp phổ thông và nên chú trọng hơn cho các lớp đầu cấp.