NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN Ở THCS:

– Số học: các em sẽ được giới thiệu và tìm hiểu sơ bộ về “Tập hợp”, các tập hợp số, lí thuyết chia hết trong tập hợp số nguyên.

– Đại số:

  • + Các tập hợp số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số thực; các phép toán và tính chất của các phép toán trên từng tập hợp số cụ thể.
  • + Đa thức – phân thức hữu tỉ – biến đổi hữu tỉ
  • + Căn số và biến đổi vô tỉ
  • + Hàm số và đồ thị
  • + Phương trình – hệ phương trình
  • + Bất đẳng thức – bất phương trình
  • + Giới thiệu sơ về Thống kê

– Hình học: trong chương trình THCS chúng ta sẽ dành hầu hết thời gian để tìm hiểu về Hình học Ơclit (Euclide), hay còn gọi là hình học phẳng, hình học sơ cấp.