Toán học có vai trò vô cùng quan trọng, vừa là một phương tiện bồi dưỡng kiến thức, vừa có tác dụng giáo dục trí tuệ và tình cảm của con người. Tri thức lịch Toán học là một bộ phận quan trọng nhất của nền văn minh nhân loại, không hiểu biết Toán học thì không thể xem là người có văn hóa toàn diện, sâu sắc và không thể xem là con người hoàn thiện, đầy đủ. Chính vì vậy vai trò, tác dụng và ý nghĩa của việc tìm hiểu lịch sử Toán học là vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong công tác dạy và học ở trường phổ thông.