Vai trò, ý nghĩa của việc tìm hiểu yếu tố lịch sử toán học đối với việc học của học sinh

Nhìn chung, quá trình nhận thức của học sinh phổ thông là sự tiếp thu các kiến thức của khoa học đã được chọn lọc thành tri thức của chương trình đảm bảo phù hợp với tâm sinh lý và mục tiêu giáo dục phổ thông, các yếu tố lịch sử có liên quan không phải là mục tiêu chính để giảng dạy trong chương trình phổ thông. Tuy nhiên, lý luận giáo dục hiện đại đã khẳng định vai trò của các yếu tố liên quan đến tri thức cũng có tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người học. Do đó, việc sử dụng các yếu tố lịch sử vào trong dạy học môn Toán ở phổ thông là cần thiết.