Lịch sử toán học là khoa học về các quy luật khách quan của sự phát triển Toán học, ngành khoa học này giải quyết các nhiệm vụ: Xác định rõ các phương pháp, các khái niệm, các tư tưởng toán học đã được phát minh như thế nào; các lý thuyết toán học khác nhau đã hình thành như thế nào trong lịch sử; tính chất và các đặc điểm của sự phát triển toán học ở các dân tộc khác nhau trong từng giai đoạn lịch sử; sự cống hiến của các nhà toán học. Nghiên cứu phát hiện các mối liên hệ giữa toán học với nhu cầu và hoạt động thực tiễn của con người; với sự phát triển của các khoa học khác; với sự ảnh hưởng của cơ cấu kinh tế xã hội đến nội dung và tính chất sự phát triển toán học trong từng giai đoạn.